Facebook

Jedź z nami do Gruzji na WIELKIE WINOBRANIE !

 

 

REGULAMIN KONKURSU GRUZJA ADVENTURE 2016

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Organizatorem konkursu jest SOLMAT Hanusiak Spółka Komandytowa

   ul. Dekerta 45, 30-703 Kraków.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

                       

3. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem maila anna.bujas@solmat.pl

           

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 

5. Konkurs trwa od dnia 22.08.2016 do momentu przesłania 5 pierwszych prawidłowo rozwiązanych quizów, nie dłużej niż do 29.08.2016

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikami Konkursu są Klienci, którzy są uczestnikami Programu Gruzja ADVENTURE.

.

§ 3

NAGRODY

 

 1.  Nagrodą w Konkursie jest książka autorstwa Marcin Meller, Anna Dziewit-Meller        „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”.

 

 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest 5 Uczestników, którzy jako pierwsi udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

 3. Każdy uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz.

 

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą maila w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

 

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do organizatora w terminie 3

(trzech) dni od dnia udostępnienia listy zwycięzców, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 

6.Przekazanie nagrody odbędzie się osobiście (w naszym markecie) /poprzez przesłanie przesyłką kurierską lub dostarczone przez Przedstawiciela. Za przekazanie nagrody odpowiedzialny jest pracownik SOLMAT Anna Bujas.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu przesłania go do uczestników Programu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Podziel się ze społecznością

Google+